• Közérdekű adatok
    ;

    Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 2011. évi CXII. törvény alapján

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Az intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Az Intézmény megnevezése: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Rövidített megnevezés: FMSZGYEOK

Elérhetőségi adatok:

 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Telefonszám: +36 22 535-500

Faxszám: +36 22 535-689

Központi elektronikus levélcím:  info@fmkorhaz.hu

A honlap URL-je: www.fmkorhaz.hu

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház intézményvezető: Prof. Dr. Bucsi László 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház adószáma: 15360025-2-07

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház bankszámlaszáma: 10029008-00294126

 

1.2.  Az intézmény szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével

Utolsó módosítás: 2016.04.20.   -   Előző állapot törlendő.

           

A szervezeti egységek feladatainak leírását a 

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Utolsó módosítás: 2016.04.20.   -   Előző állapot törlendő    Archívum: SZMSZ

 

A szervezeti egységek vezetőinek adatait a "Szervezeti, személyzeti adatok" 1.3. pontjában közzétett 

Az intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme tartalmazza.

 

1.3.   Az intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

 

Igazgatóság

Utolsó módosítás: 2021.04.30.   -   Előző állapot törlendő 

 

Osztályok

Utolsó módosítás: 2021.04.30.   -   Előző állapot törlendő.

 

Betegjogi képviselő

Utolsó módosítás: 2021.04.30.   -   Előző állapot törlendő.

 

1.4.  Az intézményen belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

 

Elérhetőségi adatok:

 

Dr. Varga Péter koordinációs menedzser

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Telefonszám: +36 22 535-500

Faxszám: +36 22 535-689

Központi elektronikus levélcím: info@fmkorhaz.hu

A honlap URL-je: www.fmkorhaz.hu

 

Ügyfélfogadási rend:munkanapokon 9-11 óra között

Utolsó módosítás: 2021.04.30.   -   Előző állapot törlendő.

 

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:    nem releváns

 

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: nem releváns

 

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nem releváns  

 

1.8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:    

 

1. Szent György Kórház Alapítvány:

Az Alapítvány neve: Szent György Kórház Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 8003 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.

Postai cím: 8003 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.

Telefon:22/535-692

Alapító okirat

 

2. "Betegápolásért” alapítvány:

Az Alapítvány neve: "Betegápolásért" Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 8003 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.

Postai cím: 8003 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.

 

Telefon: 22/535-554

Alapító okirat

 

1.9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: nem releváns

 

1.10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:  nem releváns

 

1.11. Az intézmény felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:   

Felügyeleti szerv, tulajdonos fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság

Országos kórház-főigazgató: Jenei Zoltán

Elérhetőség:

Országos Kórházi Főigazgatóság

1085 Budapest, Horánszky utca 15. és 24. | 1444 Budapest, Pf. 270. |

telefon: +36 1 919-0343

központi telephely: 1125 Budapest, Diós árok 3. | okfo.gov.hu

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.  Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Utolsó módosítás: 2017.10.08.   -   Előző állapot törlendő    Archívum:   SZMSZ

Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke

Utolsó módosítás: 2017.10.08.   -   Előző állapot törlendő

Adatvédelmi szabályzat

Utolsó módosítás: 2017.10.08.   -   Előző állapot törlendő    Archívum: 

2.2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: nem releváns

 

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:    nem releváns

 

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:       nem releváns

 

2.5.  Az intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról, a nem közfinanszírozott ellátások díjáról valamint azok megfizetési módjáról     

Utolsó módosítás: 2018.08.01.   -   Előző állapot törlendő    Archívum:  

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

Utolsó módosítás: 2018.08.01.   -   Előző állapot törlendő    Archívum:  

 

2.6.   Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Utolsó módosítás: 2021.04.20.   -   Előző állapot törlendő    Archívum:  

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:    nem releváns

 

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:      nem releváns

 

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:      nem releváns  

 

2.10. Az intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények

 

2.11. Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

2.12.Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

Az Állami számvevőszék ellenőrzései:

2020: ÁSZ_jelentes_2020

Utolsó módosítás: 2020.12.01.   Archívum: 

 

ISO tanúsítványok - magyar nyelvű

Utolsó módosítás: 2020.12.01. Archívum:  

 

2.13.   A  közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve         

Közérdekű adatok igénylése és teljesítésének rendje

Utolsó módosítás: 2021.04.20.   -   Előző állapot törlendő

 

2.14.  Az intézmény tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:  nem releváns

2.15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás intézményre vonatkozó adatai: nem releváns

2.16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:     nem releváns

2.17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:   nem releváns

2.18. Az intézményre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Utolsó módosítás: 2021.04.20.   -   Előző állapot törlendő 

2.19.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:    nem releváns

 

2.20.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:    nem releváns

 

2.21.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen:    nem releváns

 

2.22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: nem releváns

 

2.23.  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: nem releváns

 

2.24.  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: nem releváns

 

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére: nem releváns

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1.  Az intézmény éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

Éves költségvetések: az éves költségvetések ide kattintva érhetők el

Számviteli beszámolók: a számviteli beszámolók ide kattintva érhetők el

3.2.   Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

ÖSSZESÍTETT ADATOK A 2020. ÉVI BESZÁMOLÓ ALAPJÁN:

 

Foglalkoztatottak összlétszáma: 2739 fő  havi átlag személyi juttatásaik: 443.922,-Ft

 

Vezetők létszáma: 81 fő, havi átlag személyi juttatásai: 1.365.828,-Ft

 

Szociális juttatásaik mértéke: 14.869.477,-Ft, mely tartalmazza a kórház által nyújtott étkezési támogatást, és az önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulását. 

Utolsó módosítás: 2021.04.20.   -   Előző állapot 1 évig Archívumban   Archívum:  

 

3.3.   A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:   nem releváns

 

3.4.   Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével:

 

5 millió feletti éves nettó szerződések

Utolsó módosítás: 2021.06.15.
Közzétételt követő 5 évig megőrzendő.

3.5.   A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):     nem releváns 

3.6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:      nem releváns

 

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

A TIOP 2.2.4 pályázat önálló honlapja

A KDOP 5.2.1 pályázat önálló honlapja

A KEOP-4.10.0/K/14 pályázat önálló honlapja

A TIOP-226-12/1B pályázat önálló honlapja

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0054 pályázat önálló honlapja

A TIOP-2.2.8.A-15/1 pályázat önálló honlapja

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

Közbezserzési terv 2021. évi 3. számú módosítása
Közbezserzési terv 2021. évi 2. számú módosítása
Közbeszerzési terv 2021. évi 1. számú módosítása

Közbeszerzési terv 2021. évi
Közbeszerzési terv 2020. évi 1. számú módosítása
Közbeszerzési terv 2020. évi
Közbeszerzési terv 2019. évi 1. módosítása
Közbeszerzési terv 2019. évi
Közbeszerzési terv 2018. évi 4. számú módosítása
Közbeszerzési terv 2018. évi 3. számú módosítása
Közbeszerzési terv 2018. évi 2. számú módosítása
Közbeszerzési terv 2018. évi 1. számú módosítása végleges
Közbeszerzési terv 2018. évi 1. számú módosítása
Közbeszerzési terv 2018. évi
Közbeszerzési terv 2017. évi. 2. módosítása
Közbeszerzési terv 2017. évi 1. módosítása
Közbeszerzési terv 2017. évi
Közbeszerzési terv 2016. évi 3. módosítása
Közbeszerzési terv 2016. évi 2. módosítása
Közbeszerzési terv 2016. évi 1. módosítása
Közbeszerzési terv 2016. évi
Közbeszerzési terv 2015. évi 3. módosítása
Közbeszerzési terv 2015. évi 2. módosítása
Közbeszerzési terv 2015. évi 1. módosítása
Közbeszerzési terv 2015. évi
Közbeszerzési terv 2014. évi 2. módosítása
Közbeszerzési terv 2014. évi 1. módosítása 3
Közbeszerzési terv 2014. évi 1. módosítása 2
Közbeszerzési terv 2014. évi 1. módosítása 1
Közbeszerzési terv 2014. évi 3. módosítása
Közbeszerzési terv 2014. évi 2. módosítása
Közbeszerzési terv 2014. évi 1. módosítása
Közbeszerzési terv 2013. évi 1. módosítása
Közbeszerzési terv 2013. évi
Közbeszerzési terv 2012. évi 3. módosítása
Közbeszerzési terv 2012. évi 2. módosítása
Közbeszerzési terv 2012. évi 1. módosítása
Közbeszerzési terv 2012. évi
Közbeszerzési terv 2011. évi 5. módosítása
Közbeszerzési terv 2011. évi 4. módosítása
Közbeszerzési terv 2011. évi 3. módosítása
Közbeszerzési terv 2011. évi 2. módosítása
Közbeszerzési terv 2011. évi 1. módosítása
Közbeszerzési terv 2011. évi
Közbeszerzési terv 2010. évi 1. módosítása
Közbeszerzési terv 2010. évi

Utolsó módosítás: 2021.03.19.   -   Kötelező legalább 1 évig archívumban tartás -  közbeszerzési adatokat nem töröljük.

Részletes információkat pdf formátumban a dokumentumtárból tud letölteni.

A dokumentumtárunk megnyitásához kattintson ide, vagy kattintson a Rólunk menü Dokumentumtár pontjára.