TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban: közérdekű adat) megismerése iránt bárki igényt nyújthat be szóban, írásban, vagy elektronikus úton a honlapról letölthető igénylőlap kitöltésével, vagy az azzal egyező adattartalmú igény benyújtásával.

1., A közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtásának módja:

  • Postai úton: Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató  Kórház, Főigazgató Titkárság, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
  • Elektronikusan: foigtitk@mail.fmkorhaz.hu 
  • Szóban: a +36 22 535-500/1011 telefonszámon (hétköznap 10:00-12:00 időpontban) vagy személyesen, előzetesen egyeztetett időpontban 

2., A közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A Kórház a közérdekű adat megismerésére irányuló igény beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb azonban 15 napon belül köteles eleget tenni az igénynek.

Az adatigénylésnek a Kórház nem köteles eleget tenni:

  • abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
  • ha az igénylő nem adja meg a nevét, nem természetes igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatszolgáltatásra kötelezett személy azt a Főigazgatónak haladéktalanul jelezni köteles. Ebben az esetben a Főigazgató a 15 napos határidőt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja, amelyről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Amennyiben a közérdekű adat megismerésére irányuló igény megtagadására kerül sor, úgy arról annak indokaival együtt az igénylőt levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, elektronikusan - 15 napon belül a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatással együtt értesíteni szükséges.

Amennyiben az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely további szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Kórház kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az igénylő egyidejű értesítése mellett - az illetékes szervhez.

Ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Kórház tájékoztatni köteles.

A kért adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítés állapítható meg, amelynek az összegéről az igénylőt a teljesítést megelőzően tájékoztatni szükséges.

Amennyiben a kért dokumentum jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti a Kórház. Minderről az igénylőt az igény beérkezését követően 15 napon belül tájékoztatni szükséges.

3., Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére irányuló igény elutasítása esetén, avagy a teljesítésre nyitva álló (továbbá meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha az igénylő a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül lehet megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.