• ;
  Intézményi tájékoztató ellátottak személyes adataik kezeléséről (GDPR)

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján In-tézményünk, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 2018. május 25-től személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Az adatkezelő neve és elérhetősége: Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Az adatkezelés célja

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végre-hajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának rész-letes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerül-hetnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:

 • név
 • születési idő
 • TAJ szám
 • anyja neve
 • lakcím
 • telefonszám
 • hozzátartozó neve, telefonszáma

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése ér-telmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:

 • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
 • zárójelentést legalább 50 évig;
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
 • amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 5 évig őrizzük.

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa út 9-11.
Postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatved@mail.fmkorhaz.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház címére vagy elektronikusan az adatved@mail.fmkorhaz.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető nyomtatott formában a Betegfelvételi helyeken és a kórház honlapján www.fmkorhaz.hu is.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel. Elérhető nyomtatott formában a Betegfelvételi helyeken és a kórház honlapján www.fmkorhaz.hu is.

Dr. Bucsi László PhD
főigazgató sk.

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során

1. Mi az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (röviden: EESZT)?

Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), amelyhez 2017. november 1-jén a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények és gyógyszertárak csatlakoztak. Itt elérhetővé válnak olyan egészségügyi adatok, melyeket eddig Önnek kellett papíron megőriznie.

A magyar e-egészségügyet megújító rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb és szolgáltatás-orientáltabb ellátása. Ennek kulcsa az ellátó intézmények, kezelőorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolatban rejlik, így az információk egységesek és elérhetőek. A rendszer szolgáltatásai egyidejűleg leegyszerűsítik az egészségügyi ágazat adminisztratív és adatszolgáltatási folyamatait is, így gyorsítva a betegellátást.

Az EESZT alapvetően egy információáramlást elősegítő rendszer, amely segítségével a Térbe felküldött adatok egyszerűbben és gyorsabban jutnak el a megfelelő személyhez. Ezen adatok között – lévén egészségügyi ellátásról szó – személyes adatok és egészségügyi adatok is szerepelnek. Az adatok teljes körű biztonságát a legmagasabb, 5-ös szintű védelemmel rendelkező rendszer biztosítja. Az adatok kezelője az EESZT-t működtető Belügyminisztérium.

2. A tájékoztató célja

Az EESZT bevezetése óta a betegellátás módja alapvetően nem változott; Önnek semmi más dolga nincs, mint hogy elmenjen orvosához, ha beteg vagy rutin vizsgálatot, ellenőrzést szeretne ugyanúgy, ahogy azt eddig is tette. Jelen tájékoztató célja az, hogy megismertesse Önnel az ellátás során az egészségügyi intézmény révén az EESZT rendszerébe kerülő adatainak körét.

Amennyiben Ön élni kíván a digitális világ adta lehetőségekkel, jelen tájékoztatóból alkalma nyílik megismerni azt is, hogy miként veheti igénybe az e-egészségügy legújabb szolgáltatásait.

Amennyiben jelen tájékoztatónál szélesebb körű tájékoztatást kíván kapni az EESZT működéséről és az adatok kezeléséről, kérjük látogasson el a https://e-egeszsegugy.gov.hu információs portálra, ahol az Adatvédelem menüpontra kattintva elolvashatja az EESZT adatkezelési tájékoztatóját, az oldalt böngészve pedig további hasznos információk birtokába juthat az EESZT működésével kapcsolatban.

3. Az egészségügyi ellátás során az EESZT-ben kezelt személyes adatok köre

Az EESZT-be történő adatfeltöltés a betegfelvételtől kezdődik.

Az egészségügyi ellátás során keletkező adatok a következő esetekben és módon kerülnek rögzítésre az EESZT-ben:

 • Eseménykatalógus

A központi eseménykatalógus az Ön egészségügyi ellátására vonatkozó, naprakész adatokat tartalmazza.

A központi eseménykatalógus számára az alábbi események adatait, az esemény időpontját, az egészségügyi intézmény rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell feltüntetni.

Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát követő 5 évig.

Az adatokhoz hozzáférhet:

 • bíróság, Hatóságok (feladatkörükben eljárva)
 • Ön
 • kezelőorvos, háziorvos az egészségügyi ellátással kapcsolatban, az Ön digitális önrendelkezési beállításainak megfelelően

 

 EseményAdat
1 Fekvőbeteg-szakellátás megkezdése - ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege)
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- finanszírozás típusa
- finanszírozási törzsszám
- beutaló/iránydiagnózis
- az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
- a beteg kezelőorvosának azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
2 Fekvőbeteg-szakellátás befejezése - az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-katalógus bejegyzés azonosítója
- a beteg további sorsa*
3 Járóbeteg-szakellátás megkezdése - ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege)
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám
- beutaló/iránydiagnózis
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
- a beteg kezelőorvosának azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
4 Járóbeteg-szakellátás befejezése - az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-katalógus bejegyzés azonosítója
- továbbküldés
5 Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás megkezdése - ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
- az ellátás típusa
- az ellátás helye
- az ellátás oka
- térítési kategória
- a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén az országos nyilvántartási szám)
- a beteg kezelőorvosának azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
6 Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás befejezése - az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-katalógus bejegyzés azonosítója
- továbbküldés
7 CT és MR vizsgálat megkezdése - azon ellátás esemény-katalógus bejegyzés azonosítója, amelynek keretében a vizsgálat elvégzésre került
- ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ) - beutaló (megrendelő) orvos
- beutaló (megrendelő) orvos munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám
- beutaló/iránydiagnózis
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
- vizsgálat típusa
8 CT és MR vizsgálat befejezése - az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-katalógus bejegyzés azonosítója
- vizsgálat rövid leírása (technológia, régió, kontrasztanyag használat, illetve nem értékelhető vizsgálat)

 

Jelmagyarázat: * a „beteg további sorsa” fogalom megfelel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti fogalomnak 

Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása

A nyilvántartásának célja, hogy a kezelőorvosok hozzáférhessenek betegeik egészségügyi dokumentumaihoz, a nyilvántartás ezeket a dokumentumokat tartalmazza (pl. ambuláns lap, leletek, zárójelentés, stb.). Az itt szereplő dokumentumok az egészségügyi dokumentációra vonatkozó szabályok szerint és ideig kerülnek megőrzésre.

Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát követő 5 évig.

Az adatokhoz hozzáférhet:

 • az egészségügyi intézmény
 • Ön
 1. Zárójelentés
 2. Ambuláns lap
 3. Általános laboratóriumi ellátás lelete
 4. Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete
 5. Szövettani és patológiai lelet
 6. Egyéb laboratóriumi ellátás lelete
 7. CT és MR vizsgálatokról készült lelet
 8. Egyéb képalkotó vizsgálat lelete
 9. Műtéti leírás

eProfil

Az egészségügyi profilhoz kapcsolódó nyilvántartás tartalmazza az Ön általános egészségügyi állapotát (aktuális betegségeit, általános egészségügyi adatait) leíró adatokat. A nyilvántartás célja az Ön ellátása érdekében a kezelőorvos számára naprakész és áttekintő jellegű egészségügyi információk szolgáltatása. Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát követő 5 évig.

Az adatokhoz hozzáférhet:

 • az Ön kezelőorvosa vagy háziorvosa

 

 

TípusAdat 
Figyelmeztetések allergia kiváltó tényező
allergia leírása
megfigyelés időpontja
  nem-allergiás figyelmeztetések rövid leírás
részletes leírás
megfigyelés időpontja
Kórtörténet védőoltások védőoltás neve
védettség (betegség)
oltás időpontja
oltóanyag azonosítója
  megoldott, lezárt vagy inaktív problémák probléma leírása
felmerülés időpontja
lezárás időpontja
megoldás körülményei
  korábbi műtétek és beavatkozások beavatkozás leírása
beavatkozás időpontja
Jelenlegi problémák aktuális problémák/diagnózisok probléma/diagnózis leírása
felmerülés időpontja
  beültetett eszközök és implantátumok eszköz és implantátum leírása típus
beültetés időpontja
eltávolítás időpontja
  terápiás javaslatok terápia típusa
javaslat leírása
  autonómia, fogyatékosság leírás
típus
Gyógyszerelés aktuális gyógyszerelés hatóanyag (készítmény) neve
erősség
gyógyszerészeti dózisforma
beszedendő mennyiség
szedés gyakorisága
kezelés hossza
kezelés kezdete
Életmód életmódi tényezők megfigyelés típusa
megfigyelés értéke
időtartam
Várandósság megállapított várandósság szülés várható időpontja
terhesség kimenetele
Diagnosztika eredmények vércsoport vércsoport eredmények
meghatározás időpontja

4.Hol tekintheti meg az Ön egészségügyi ellátásával kapcsolatban az EESZT-be került adatokat?

Az EESZT Lakossági Portálja a https://www.eeszt.gov.hu internetes honlapon található. Ön a Bejelentkezés gombra kattintva ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után saját, személyre szabott EESZT felhasználói fiókját érheti el. Ennek segítségével egyszerűen megismerheti, és bármikor elérheti, vagy letöltheti az Önnel kapcsolatos, EESZT-be kerülő egészségügyi dokumentumokat és adatokat.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, a következő módokon hozhat létre:

 1. Személyesen bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten
 2. Elektronikus úton, amennyiben rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal.

A Lakossági Portál felületén több, a digitális lehetőségek által kínált EESZT-szolgáltatást is igénybe vehet. Ezek közül néhány:

Az ELLÁTÁSOK fül alatt, az Eseménykatalógusában nyomon követheti az ellátási eseményeit, és az e- Kórtörténetében megtalálja az ellátásai során keletkezett és EESZT-be feltöltött betegdokumentumait.

BEUTALÓK fül alatt lekérdezheti a saját elektronikus beutalóit meghatározott időszakra szűrve, megtekintheti azok adattartalmát, és ki is nyomtathatja azokat.

A RECEPTEK fül alatt kérdezheti le az Ön számára felírt elektronikus recepteket, a már kiváltott receptjeinek listáját is, meghatározott időszakra visszamenőleg. Minden recepttartalom elérhető az Ön számára is, azonban ez nem helyettesíti a felírási igazolást, amivel más is kiválthatja az Önnek felírt készítményeket, így az innen kinyomtatott recepttel nem lehet gyógyszert kiváltani. A hagyományos papírreceptjei csak a kiváltott vények között jelennek meg, mert azokat a patika veszi fel a rendszerbe a recept kiváltásakor.

Az ÖNRENDELKEZÉS fül alatt kérhet értesítést, ha Önnel kapcsolatos adat vagy dokumentum kerül majd a rendszerbe. Nyomon követheti, ki és mikor, milyen adatának, dokumentumának megtekintését kérte a rendszertől. Módjában áll rendelkezni is az EESZT-be kerülő adatainak és dokumentumainak hozzáférhetőségéről.

5.Milyen pozitív változásokat hozott az EESZT?

∙Mivel a kezelőorvosa megismerheti az Ön egészségügyi kórtörténetét és a vizsgálati eredményeit, pontosabb diagnózist tud meghatározni, és személyre szabott, hatékony kezelést tud előírni.

∙Nem kell több helyen ugyanazokat a vizsgálatokat elvégezni, és orvosa egyszerűen tud konzultálni bármely korábbi kezelőorvosával.

Gyorsabb ellátást várhat, mert akár már a háziorvosa lefoglalhat időpontot az e-beutalójához, ha a fogadó intézmény erre lehetőséget ad, így nem kell időpontért járnia az ellátó intézményeket.

∙Önnek végre nem kell a teljes kórtörténetét papíralapon őriznie, és az orvosi vizsgálatokra magával cipelnie, az EESZT-hez csatlakozott intézményekben készült új dokumentumai rögzítésre kerülnek a Térben, ahonnan az Ön rendelkezéseinek megfelelően elérhetik azokat az Önt kezelő orvosok is.

∙Az adatai egy kiemelt, 5-ös biztonsági szintű rendszerbe kerülnek és bármikor nyomon követheti, ki, mikor, mely intézettől és mely adatát kérdezte le. A Lakossági Portálon meg tudja tekinteni a leleteit, CT vagy röntgen felvételeit, zárójelentéseit, és ezt lehetővé teheti az Önt kezelő orvosok számára is.

∙A jövőben az orvosa által felírt e-receptjeit csupán a személyazonossága igazolásával és TAJ száma megadásával is kiválthatja. A patikában a gyógyszerész láthatja az Önnek felírt készítményeket, olyanokat is, melyeket korábban váltott ki, vagy elfelejtett kiváltani, így könnyebben tud tanácsot adni, hogy milyen készítményeket ne szedjen egy időben, vagy miért ne felejtse el kiváltani egyes készítményeit.

∙A jövő fejlesztése további szolgáltatásokat vezetnek majd be a rendszerbe, hogy minél gyorsabb és biztonságosabb ellátást kaphassanak a betegek.